Hlavná stránka NLC TUZVO
LESNICKÝ METEOROLOGICKÝ MONITORING
ONLINE DATA
 

slovenčina (Slovensko)
 
Poniky [502 m n. m.]

- Jeden deň | Dva dni | Pät dni | Desať dní | Dvadsať dní | 100 dní | Rok
Uložiť do súboru ...
Air
  
Teplota vzduchu [°C] 2m
  
Zrážky [mm]
  
Suma zrážok [mm/deň]
Manual icon 6

Všetky informácie, údaje a grafické výstupy publikované na internetovej stránke Lesníckeho meteorologického monitoringu sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Prevádzku meteorologických staníc zabezpečuje Národné lesnícke centrum (NLC) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). Prevádzkovateľom centrálneho dátového archívu je spoločnosť EMS Brno, Česká republika.

Autori:
Zuzana Sitková (NLC)
Katarína Střelcová (TUZVO)
Jaroslav Škvarenina (TUZVO)
EMS Brno
Poďakovanie projektom (akronymy):
FORCLIMEX
SLOV-LES
ISSOP
Monitoring lesov – ČMS Lesy
Prevádzka lesníckej meteorologickej siete a zabezpečovanie online prenosov dát na web je súčasťou riešenia nasledovných projektov:
FORCLIMEX
Projekt aplikovaného výskumu podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0325, Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov.
SLOV-LES
Výskum je tiež podporovaný vďaka podpore v rámci úlohy SLOV-LES, Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva, financovanej z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301).
ISSOP
Časť prístrojového vybavenia bolo zabezpečené v rámci projektu Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov, ITMS 26220220066, v rámci OPVaV spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Monitoring lesov Slovenska
v rámci ČMS Lesy, úlohy financovanej z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
FORECALL
Projekt aplikovaného výskumu �Integrovaný lesnícko-ekologický výskum vzácnych horských lesov v oblasti Tatier.� podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy APVV–20–0365
TREEADAPT
Projekt �Adaptačný potenciál drevín pri príprave lesov Slovenska na zmenu klímy (TreeAdapt)� v rámci výskumného zámeru NLC-LVÚ Zvolen podporeného z kontraktu medzi MPRV SR a NLC.
INOLESAG
Projekt �Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku (INOLESAG, ITMS 313011T677)� financovaného v rámci OPVaI na podporu výskumných a vývojových kapacít, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
TRANSAGROLES
Projekt �Modely transformácie drevinami zarastených nelesných pozemkov na produkčné agrolesnícke systémy (TransAgroles)� v rámci výskumného zámeru NLC-LVÚ Zvolen podporeného z kontraktu medzi MPRV SR a NLC.